Liturgie zondag 15 maart 2020, 10:00 uur Noorderkerk

Het dagelijks bestuur van de kerk heeft besloten het landelijk advies van het RIVM op te volgen en de kerkdiensten (meer dan 100 personen) in de Noorderkerk in Zaandam voorlopig zonder kerkgangers te laten plaatsvinden. De kerkdienst is wel online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1624-Protestantse-Gemeente-Zaandam-Noorderkerk.

Thema: Vertrouwen in crisistijd

voorganger Ds. Sjaak Visser, organist Sebastian van der Pluim

Welkom, aansteken kaarsen

stil gebed

Aanvangslied Lied 286 , waarbij ieder uitgenodigd wordt om ook thuis een kaarsje aan te steken wanneer we het derde couplet zingen

1. Waar de mensen dwalen in het donker,

draai je om en zie het nieuwe licht,

zie het licht dat God ons gaf in Jezus,

zie de mens die ieder mens verlicht.

Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

 

2. Waar de mensen lijden onder onrecht

in een wereld die geen vrede vindt,

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,

er is licht dat alles overwint.

Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,

als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt

dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

 

Wederzijdse groet en bemoediging

v. Onze hulp is in de Naam van de Aanwezige

a. Die hemel en aarde gemaakt heeft

v. U die ons kent, die ons hoort en weet wat ons bezighoudt

a. U die de wereld draagt met uw liefde

v. U die ons liefheeft, ook als wij U niet zien

a. Open onze ogen voor uw verborgen aanwezigheid, dwars door alles heen.

V. Vertrouwen en geloof, troost en bemoediging, wensen we elkaar toe

         in de liefde van God die ons draagt,

         de Zoon die ons inspireert

         en de heilige Geest die ons kracht geeft.

A. Amen.

 

We bidden het Morgengebed van Dietrich Bonhoeffer, blz 533 in Liedboek

 

We zingen Psalm 130 vs. 1, 3 en 4

1. Uit diepten van ellende

roep ik tot U, o Heer.

Gij kunt verlossing zenden,

ik werp voor U mij neer.

O laat uw oor zich neigen

tot mij, tot mijn gebed.

Laat mij gehoor verkrijgen,

red mij, o Here red!

 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd

op God de Heer die hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig,

wacht zijn verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten

wachters het morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten

uw lichtend aangezicht.

 

4. Gij al Gods bondgenoten,

zie naar zijn toekomst uit!

De Heer is vast besloten

tot goedertierenheid!

Hoort aan de goede tijding:

Hij geeft in zijn geduld

aan Israël bevrijding

van onrecht en van schuld.

 

Gebed om ontferming en opening van het Woord

 

We zingen als antwoord Lied 864 vs. 1 4 en 5

1. Laat ons de Heer lofzingen,

juich, al wie bij Hem hoort!

Hij zal met trouw omringen

wie steunen op zijn woord.

Al moet ge hier ook dragen

veel duisternis en dood,

gij hoeft niet te versagen,

Hij redt uit alle nood.

 

4. Daarom dan niet versagen,

maar moedig verder gaan!

De Heer doet redding dagen,

Hij trok uw lot zich aan.

Wie lijdt, – God zal het merken,

’t is alles Hem bekend;

Hij zal zijn kinderen sterken

met woord en sacrament.

 

5. Daarom lof zij de Here,

in wie ons heil bestaat,

Hem die ons toe wou keren

zijn liefelijk gelaat.

Hij moge ons behoeden,

elkander toegewijd,

en schenke ons al ’t goede

nu en in eeuwigheid.

 

Ontmoeting met de kinderen, we zingen eerst Lied 168 1, 2 en 4

1. When Israel was in Egypt’s land,

let my people go;

oppressed so hard they could not stand,

let my people go.

Go down, Moses,

way down in Egypt’s land;

tell old Pharaoh:

let my people go.

 

2. The Lord told Moses what to do,

let my people go;

to lead the children of Israel through,

let my people go.

Go down, Moses,

way down in Egypt’s land;

tell old Pharaoh:

let my people go.

 

4. Oh, let us all from bondage flee,

let my people go;

and let us all in Christ be free,

let my people go.

Go down, Moses,

way down in Egypt’s land;

tell old Pharaoh:

let my people go.

 Ouders zouden met hun kinderen, i.p.v. nu verder te luisteren dit kunnen gaan doen wat op de site van Jong Protestant als idee voor vandaag staat: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/god-zorgt-voor-jou/

 We lezen Exodus 6 vers 2-9; Exodus 6 vers 28- 7 vers 7

We zingen Lied 105 vs  3, 9, 10

3. God, die aan ons zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht

tot in het duizendste geslacht.

’t Verbond met Abraham zijn vrind

bevestigt Hij van kind tot kind.

 

9. De harten der Egyptenaren,

die Israël genegen waren,

zijn door de Heer die alles leidt

vervuld met afgunst, haat en nijd.

Toen heeft Egypte hen gekweld

met sluwe list en bruut geweld.

 

10. Maar Mozes liet Gods woorden horen,

Aäron kwam, door God verkoren,

en tekenen van ’s Heren hand

geschiedden in Egypteland.

De duisternis verslond de dag,

zo triomfeerde Gods gezag.

 

We lezen Lucas 21 vs. 1-19

 

We zingen Lied 451 vs  1, 2 en 5

1. Richt op uw macht, o Here der heerscharen

en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,

wil voor uw aangezicht uw volk bewaren

opdat de nacht zal wijken uit het land.

 

2.Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,

zend uw gerechtigheid als morgendauw,

dan zal het land de rijkste vruchten geven:

de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

 

5. Richt over de aarde en haar diepe stromen,

de volkeren, de sterren, zon en maan,

zij zullen allen voor uw aanschijn komen

en zingen dat uw woorden niet vergaan.

 

Verkondiging

We zingen Lied 863 vs. 1, 2, 5 en 6

1. Nu laat ons God de Here

dankzeggen en Hem eren,

want goed zijn alle dingen

die wij van Hem ontvingen.

 

2. Want lijf en ziel en leven

heeft ons de Heer gegeven.

Hij zal ze ook bewaren

in allerlei gevaren.

 

5. Wij bidden U, Algoede:

wil altijd ons behoeden;

de kleinen en de groten,

houd ze in uw hart besloten.

 

6. Bewaar ons in uw waarheid,

geef ons op aarde vrijheid,

met alle mensen samen

uw rijk, Heer, te beamen.

 

Dankgebed- en voorbede, stilte, het Onze Vader

 

Mededelingen,

Inzameling van de gaven

We willen u graag wijzen op de mogelijkheid om uw collectegaven te doneren via de app GIVT (te downloaden in de  Playstore of Appstore) of te storten op rekening NL18INGB0000252090 t.n.v. Prot.Gem.Zaandam – kerkrentmeesters. Vermeld wel even of dit voor de eerste collecte (Voedselbank) of de tweede collecte (Eredienst) is.

 

We zingen Lied 905 vs. 1, 3 en 4

1. Wie zich door God alleen laat leiden,

enkel van Hem zijn heil verwacht,

weet Hem nabij, ook in de tijden

die dreigend zwart zijn als de nacht.

Want wie op God alleen vertrouwt,

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

 

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn

en leef uw leven opgewekt.

Laat Gods genade u genoeg zijn,

die voor u uit zijn sporen trekt.

Hij is het zelf die ons voorziet;

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,

doe wat uw hand vindt om te doen.

Weet dat de hemel zelf u zegent,

u brengt naar weiden fris en groen.

Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat Hij altijd met ons gaat.

 

We ontvangen de zegen, met Amen: Lied 431b

————–

 

U kunt op deze dienst reageren naar sjaakvisser.ds@gmail.com

 

Komende woensdag is de Dag van Nationaal gebed. Op deze website vind je meer hierover:

https://www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed

 

We kunnen vandaag niet samen koffie drinken in de kerk, maar we kunnen wel twee of drie mensen bellen, om uit te wisselen hoe dit geweest is en om elkaar een goede week toe te wensen

Categorieën: Kerkdiensten Algemeen, Nieuws, Over de diensten | Tags: | Geplaatst op 15 maart 2020

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Uw reactie :

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856