Het College van Kerkrentmeesters

Het financieel beheer van de kerkgemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. Het CvK draagt zorg voor de financiën. Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • salarissen van predikanten en kerkelijke medewerkers (kosters, organisten)
  • onderhoudskosten, gas en elektriciteit voor gebouwen zoals kerken en pastorieën
  • kleinere kostenposten zoals de opbrengst van de collecte voor de instandhouding van de eredienst. Deze gaat dan naar bijvoorbeeld naar het drukken van liturgieën of voor koren die hun medewerking verlenen. Ook pastoraatskosten worden door het CvK voldaan.

Begrotingen
Om alle betalingen te kunnen bekostigen wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Ook wordt er een meerjarenbegroting gemaakt. Daarin worden alle vaste kosten verwerkt voor zover die zijn te voorzien. Om grote schommelingen in de jaarlijkse begrotingen te voorkomen worden bijvoorbeeld de kosten van het schilderwerk aan een kerk gespreid over een aantal jaren.
Aan de hand van de begroting(en) berekent het CvK wat de inkomsten zouden moeten zijn, want een begroting kent naast een uitgavenkant ook een inkomstenkant.

Inkomsten: levend en dood geld
De inkomstenkant bestaat voornamelijk uit de kerkelijke bijdragen (Kerkbalans) van de gemeenteleden en de collecten. De collecten kunnen zijn de bijdragen die in kerkdiensten worden bijeengebracht, maar ook plaatselijke collecten als de Eindejaarscollecte en de Paascollecte. Voor de plaatselijke collecten worden alle gemeenteleden benaderd. Deze bijdragen worden ‘levend geld’ genoemd, omdat ze uit min of meer spontane giften worden verkregen. Alleen op basis van inkomsten uit levend geld kunnen onder andere predikanten worden beroepen.

Inkomsten verkregen uit bijvoorbeeld erfenissen, legaten, eenmalige schenkingen en verhuur worden ‘ dood geld’ genoemd. Het zijn incidentele inkomsten en op dergelijke toevalligheden kan geen wijkgebouw worden neergezet of predikant worden beroepen. Deze inkomsten worden (tenzij de schenker een speciaal doel heeft aangegeven) toegevoegd aan het vermogen (meestal in een fonds) en op een later tijdstip gebruikt voor het herstel van een orgel, een noodzakelijke reparatie, herinrichting van een pastorie bij de komst van een nieuwe predikant enz.

Wie zijn de kerkrentmeesters?
Het CvK bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester (zij zijn ook lid van een kerkenraad) en kerkrentmeesters (zij zijn geen lid van een kerkenraad). De meerderheid van het CvK moet bestaan uit ouderlingen-kerkrentmeester. Beide ‘soorten’ kerkrentmeester kunnen worden vrijgesteld van pastoraatstaken.
Hoewel het ‘vak’ van (ouderling-)kerkrentmeester niet altijd makkelijk is, is de variatie in werkzaamheden op z’n minst aangenaam te noemen. Ondanks het zakelijke karakter, dat inherent is aan financiële zaken, staan de mens en de gemeente centraal – naast God.

Bovenstaande is geschreven door Folkert Visser, ouderling-kerkrentmeester (4 juli 1943 – 28 april 2014)
Oorspronkelijk geplaatst in september 2009.

Categorieën: Kerkrentmeesters | Tags: | Geplaatst op 3 november 2011

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856