Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

Gebruikersvoorwaarden website PGZ Zaandam

Doelstelling van de website

Het doel van de website is om in brede zin dienstbaar te zijn aan het kerkelijk leven van de Protestantse Gemeente te Zaandam en aan de uitvoering van de missionaire taak voor de samenleving in Zaandam en daarbuiten. Aan de rand van de kerk en buiten de kerk zijn veel mensen bezig met vragen over zingeving en met spirituele ontwikkeling. Met de ondersteuning van een aantrekkelijke en actuele website kunnen we inspirerend en verbindend bezig zijn, zowel naar elkaar als naar de maatschappij en naar sociale verbanden om ons heen.

Samenstelling van de website

De inhoud van de website wordt samengesteld door een webredactie die is benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zaandam. De webredactie heeft de taak om de website een afspiegeling te laten zijn van de levende gemeenschap die de Protestantse Gemeente Zaandam is, met behoud van het individuele recht op privacy.

Inhoud van de website

De webredactie maakt voor het samenstellen van haar berichten gebruik van bronnen (tekst, beeld en/of geluid) die door derden worden aangeleverd of ter beschikking gesteld voor publicatie. De webredactie heeft de bevoegdheid om deze bronnen te weigeren en/of aan te passen op grond van kwaliteit en geschiktheid voor plaatsing op een website.

Bezwaren tegen de inhoud

Mocht u het niet eens zijn met de plaatsing van één van de hierboven genoemde berichten op basis van de inhoud, dan staat het u vrij om onder het betreffende bericht uw mening kenbaar te maken. Dit dient uiteraard op gepaste wijze te gebeuren, dit ter beoordeling van de webredactie.

Mocht u het niet eens zijn met de plaatsing van één van de hierboven genoemde berichten om privacy redenen, dan kunt u aan de webredactie verzoeken het bericht te wijzigen, of om afbeeldingen te verwijderen. Mocht de webredactie geen- of onvoldoende gevolg geven aan dit verzoek, dan kunt u in tweede instantie uw bezwaren kenbaar maken aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zaandam. De uitspraak van de Algemene Kerkenraad hierover is bindend.

Vrijwaringsverklaring

De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld op basis van de hierboven genoemde bronnen. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.
De Protestantse Gemeente Zaandam, met inbegrip van iedereen die door tekst, beeld en/of geluid heeft bijgedragen aan de website, is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud van de websites waar deze website naar verwijst. De Protestantse Gemeente Zaandam vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Protestantse Gemeente te Zaandam.

Gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website, gaat u accoord met deze Gebruikersvoorwaarden en het Privacy Beleid.

Als u vragen heeft over dit document, kunt u contact met ons opnemen:

Webredactie Protestantse Gemeente Zaandam
Email : webredactie@pgz-zaandam.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20-02-2012.

 

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856