Protestantse Gemeente Zaandam Rotating Header Image

ANBI: Diaconie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie van de Protestantse Gemeente te Zaandam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

 1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Zaandam
Telefoonnummer (facultatief): 075 6164620
RSIN/Fiscaal nummer: 824137048
Website adres: www.protestantse-gemeente-zaandam.nl/over-ons/diaconie
E-mail: diaconie@pgz-zaandam.nl
Adres: Heijermansstraat 127
Postcode: 1502 DJ
Plaats: Zaandam
Postadres: Heijermansstraat 127
Postcode: 1502 DJ
Plaats: Zaandam

De Protestantse gemeente te Zaandam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Zaandam.

 1. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 17 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan.

Doelstelling
De diaconie in Zaandam deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

College van Diakenen
Het college van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

Doelstelling en beleid

De doelstelling van het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente Zaandam. Als missie van de diaconie geldt ‘Helper waar geen helper is’. Dit wordt vertaald in:

 • Betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
 • Oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

 • Signaleren van misstanden, armoede mensen in de knel
 • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden
 • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij onderdeel van de landelijke kerk met veel Diaconieën. Er wordt op veel punten samen- en meegewerkt met andere diaconieën in de Zaanstreek en andere lokaal werkende partijen, die qua doelstelling activiteiten verrichten in het verlengde van de diaconale taken.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hup nodig hebben,

De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie dat (ook in het buitenland) een goede controle houdt op juiste bestedingen en voor continuïteit kan zorgen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen betaalde werknemers in dienst, de diakenen en de diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten
De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Het Kompas en op de website van de PGZ

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Zaandam zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd op de website van de PGZ.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

 1. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. Verslag Activiteiten.

De Algemene  Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Protestante Gemeente te Zaandam
college van diakenen

 

 

Baten en Lasten  2017      
       
   begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
       
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €            26.000  €           26.119  €           25.635
 Bijdragen gemeenteleden  €            14.000  €           13.780  €           25.943
       
Totaal baten  €            40.000  €           39.899  €           51.579
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €            80.100  €           52.932  €           76.858
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                    –  €                    –  €                    –
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                    –  €                267  €               580
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €             6.000  €             4.273  €             7.886
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                   7.500  €              8.355  €            9.670
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €             3.000  €             3.173  €             3.041
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €            11.650  €           12.427  €           13.159
       
Totaal lasten  €          108.250  €           81.426  €         111.194
       
Resultaat (baten – lasten)  €           -68.250  €          -41.527  €          -59.616

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856