Amnesty International in tien vragen en antwoorden

Amnesty International uitgelegd door Margo Trapman, predikant in de Kogerkerk en lid van de werkgroep Amnesty International Zaanstreek, aan de hand van tien vragen.

 

1. Waarom een artikel voor kerkbezoekers in de regio Zaanstreek?

 

Heel veel leden van kerkgenootschappen zijn op de hoogte van het bestaan van Amnesty International en wat deze organisatie doet. Maar er blijken ook misverstanden te bestaan en er zijn mensen die minder goed op de hoogte zijn. Een tweede reden is dat datgene waar Amnesty International zich voor inzet vaak prachtig aansluit bij datgene waar verschillende kerkgenootschappen voor staan: in de kerken gaat het vaak over vrede, recht, gerechtigheid, (naaste-)liefde, goed leven. Een aspect daarvan is mensenrechten. Daarom zou het fijn zijn als kerkgenootschappen het werk van Amnesty in enige vorm willen steunen (wat gelukkig voor een deel al gebeurt).

 

2. Wat is / wat wil Amnesty International?

 

Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten.

Amnesty International doet onderzoek en voert actie, gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

 

3. Hoe zit het met de betrouwbaarheid van Amnesty International?

 

Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden.

De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Aan al onze acties is gedegen onderzoek voorafgegaan. Pas als onze onderzoekers voldoende zeker zijn van hun zaak, gaan we tot actie over. Met deze werkwijze zijn we altijd in staat schendingen van mensenrechten op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.

 

4. Hoe komt Amnesty aan haar informatie?

 

De afdeling Onderzoek van het Internationaal Secretariaat van Amnesty International in Londen verzamelt en analyseert informatie over schendingen van mensenrechten in de hele wereld. Zij verkrijgt die informatie door middel van:  getuigenissen van slachtoffers van schendingen en hun familieleden; advocaten, vluchtelingen en organisaties (zoals religieuze instellingen, vakbonden en vrouwenorganisaties);  berichtgeving in de media;  bezoeken van Amnesty-onderzoekers aan diverse landen.

Al deze informatie wordt zorgvuldig gecontroleerd aan de hand van zoveel mogelijk verschillende bronnen.

 

5. Is Amnesty een politieke organisatie?

 

Amnesty International is niet gebonden aan enige regering, ideologie of godsdienst. Het is een onpartijdige organisatie die geen actie voert vóór of tegen regeringen of politieke systemen. Amnesty vindt dat onder ieder systeem de rechten van de mens dienen te worden nageleefd en helpt slachtoffers van schendingen van die rechten, in welk land ook.

 

6. Is Amnesty een westerse organisatie?

 

Amnesty International is een wereldwijde organisatie, met leden en afdelingen op alle continenten. Wel is het zo dat de meeste leden van Amnesty zich in het rijkere Noorden en Westen bevinden. Het werkterrein van Amnesty is niet typisch westers. Amnesty gaat uit van universeel geldende mensenrechten, die onafhankelijk van een cultuur gelden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarop Amnesty haar werk baseert, is onderschreven door alle lidstaten van de Verenigde Naties. De tekst van die verklaring is gebaseerd op een vergelijking van grondwetten uit de hele wereld, dus niet alleen op die van westerse landen.

 

7. Wat betekent het logo?   

 

Het logo is geïnspireerd op een oud spreekwoord: het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken. Dat betekent dat je beter zelf wat kunt doen om een vervelende situatie te veranderen, dan er alleen maar over mopperen. De kaars staat voor vrijheid en het prikkeldraad staat voor gevangenschap en onderdrukking.

 

8. Heeft het werk van Amnesty resultaat?

 

Veel acties van Amnesty zijn succesvol. Een gewetensgevangene wordt vrijgelaten, een ‘verdwenen’ persoon komt terecht, een zieke gevangene krijgt medische verzorging, een geïsoleerde gevangene krijgt bezoek van familie of een advocaat, of een doodvonnis wordt omgezet of uitgesteld. Jaarlijks komt Amnesty International honderden keren bliksemsnel in actie omdat iemands leven in acuut gevaar is, bijvoorbeeld omdat marteling of ‘verdwijning’ dreigt

Regelmatig laten (ex-)gevangenen en andere menserechtenverdedigers Amnesty weten dat het een grote morele steun is om te weten dat mensen van over de hele wereld zich voor hen inzetten.

 

9. Hoe komt Amnesty aan haar inkomsten?

 

Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door jaarlijkse giften van leden en donateurs. Daarnaast doen mensen een eenmalige gift of geven ze aan de huis-aan-huiscollecte. Amnesty accepteert voor haar onderzoek en acties geen giften van overheden. En alle giften dienen “ongebonden” te zijn, dus zonder

voorwaarden.

 

10. Doet u mee?

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om als groep of individu mee te doen en ieder kan zelf bepalen hoeveel tijd en energie aan Amnesty gegeven wordt. Naast de financiële ondersteuning is een belangrijke activiteit het schrijven van brieven aan overheden en aan gevangenen. Daarvoor krijgt u maandelijks enkele brieven toegestuurd die u persoonlijk of als schrijfgroep kan verzenden. Heel mooi is als binnen uw gemeente of parochie enkele mensen een schrijfgroep vormen en het gezamenlijk gaan doen. Verder is Amnesty Zaanstreek actief op braderieën en kerstmarkten om kaarsen en wenskaarten te verkopen en handtekeningen voor een gewetensgevangene te verzamelen. Op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, gaan we naar de scholen voor voortgezet onderwijs om leerlingen vertrouwd te maken met het werk van Amnesty.

Heeft u vragen of wilt u meedoen , maandelijks of incidenteel, bel dan met Margo Trapman, 075 20 21 601 of reageer via ds.sm.trapman@gmail.com (zie ook www.amnesty.nl & www.zaanstad.amnesty.nl  )

Namens de de werkgroep Amnesty International Zaanstreek, ds. Margo Trapman

 

 

 

Categorieën: Overdenkingen | Tags: | Geplaatst op 6 december 2014

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856